Phần mềm cài đặt

A.   Phần mềm cài đặt cho Màn hình led nhiều màu:

                1.Ledstudio: phù hợp với card điều khiển LINSN.

Tải phần mềm tại: https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

Tải hướng dẫn sử dụng tại: https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

                2.Ledvision: phù hợp với card điều khiển C&Light: T7, A5, A8…

Tải phần mềm tại: https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

Tải hướng dẫn sử dụng:

                3.Xmplayer: phù hợp với card điều khiển DBstar.

Tải phần mềm tại: https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

Tải hướng dẫn sử dụng: https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

                4. Nova studio: phù hợp với card điều khiển Novastar.

Tải phần mềm tại:

https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

Tải hướng dẫn sử dụng:

https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

B.   Phần mềm chuyên nghiệp chạy hiệu ứng cho Màn hình led nhiều màu:

1.    Phần mềm Resolume:

-       Có nhiều phiên bản để chọn.

-       Có chức năng: tạo hiệu ứng, trộn hiệu ứng, hiệu ứng theo nhạc, video mapping…

-       Có phiên bản Windows OS và Mac OS

-       Tải phần mềm tại: https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

 

-       Tải hướng dẫn sử dụng: https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

 

2.    Phần mềm Arkaos:

-       Có nhiều phiên bản để chọn.

-       Có chức năng: tạo hiệu ứng, trộn hiệu ứng, hiệu ứng theo nhạc, video mapping, 3D…

-       Có phiên bản Windows OS và Mac OS

-       Tải phần mềm tại: https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

 

-       Tải hướng dẫn sử dụng: https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

 

3.    Phần mềm Madrix: (chuyên cho led madrix, 3D)

-       Có nhiều phiên bản để chọn.

-       Có chức năng: tạo hiệu ứng, trộn hiệu ứng, hiệu ứng theo nhạc, video mapping, 3D…

-       Có phiên bản Windows OS

-       Tải phần mềm tại: https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

 

-       Tải hướng dẫn sử dụng: https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

 

Tham khảo thêm tại: www.madrix.org, www.ledmadrix.com.

4.    Phần mềm Modul8:

-       Có nhiều phiên bản để chọn.

-       Có chức năng: tạo hiệu ứng, trộn hiệu ứng, hiệu ứng theo nhạc, video mapping…

-       Có phiên bản Mac OS

-       Tải phần mềm tại: https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

 

-       Tải hướng dẫn sử dụng: 

https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

5.    Phần mềm VDMX:

-       Có nhiều phiên bản để chọn.

-       Có chức năng: tạo hiệu ứng, trộn hiệu ứng, hiệu ứng theo nhạc, video mapping, 3D…

-       Có phiên bản Mac OS

-       Tải phần mềm tại: https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

 

-       Tải hướng dẫn sử dụng: https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

 

6.    Phần mềm ProVideoPlayer 2:

-       Có nhiều phiên bản để chọn.

-       Có chức năng: tạo hiệu ứng, trộn hiệu ứng, hiệu ứng theo nhạc, video mapping…

-       Có phiên bản Mac OS

-       Tải phần mềm tại: 

https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

 

-       Tải hướng dẫn sử dụng: 

https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

 

7.    Phần mềm Madmapper:

-       Có nhiều phiên bản để chọn.

-       Có chức năng: tạo hiệu ứng, trộn hiệu ứng, hiệu ứng theo nhạc, video mapping…

-       Có phiên bản Mac OS

-       Tải phần mềm tại: 

https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

 

-       Tải hướng dẫn sử dụng: 

https://led-card.vn/phan-mem-chuyen-nghiep-chay-hieu-ung-cho-man-hinh-led-nhieu-mau

 

C.   Phần mềm cài đặt cho Màn hình led 1 màu, 3 màu:

1.    Phần mềm cho card BX:

-       Tải phần mềm cài đặt tại: 

https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-1-mau-3-mau

 

-       Tải hướng dẫn sử dụng tại:  

https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-1-mau-3-mau

 

2.    Phần mềm cho card HD:

-       Tải phần mềm cài đặt tại:

https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-1-mau-3-mau

 

-       Tải hướng dẫn sử dụng tại:  

https://led-card.vn/phan-mem-cai-dat-cho-man-hinh-led-1-mau-3-mau